Juridische Opmerkingen

Eigendom van de site

De site is een officiële site van Bigben Interactive. Hij wordt gepubliceerd en geëxploiteerd door Bigben Interactive.

Ongeacht of de site in het Frans of Engels is, wordt hij gepubliceerd door Bigben Interactive als enige verantwoordelijke.

Uitgever

BIGBEN INTERACTIVE

Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 39.397.408,00, geregistreerd in het bedrijvenregister van Lille onder nummer 320 992 977 en statutair gevestigd op het adres

396, rue de la Voyette
CRT 2 – FRETIN
CS 90414
59818 Lesquin Cedex – Frankrijk

E-mail: contact@bigben-luminus.com

Publicatiemanager

Alain Falc

Design en implementatie

Bigben Interactive

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – Frankrijk

U wordt verzocht alle beschikbare juridische verklaringen aandachtig te lezen voordat u de site gebruikt. Door de onderhavige site en de bijbehorende inhoud te bekijken erkent u het onderhavige document te hebben gelezen en ermee in te stemmen en belooft u zich in te spannen om alle juridische verklaringen volledig na te leven.

 

We ontvangen graag uw meningen of opmerkingen over onze site. Deze kunt u, evenals eventuele vragen over de onderhavige verklaringen of de inhoud van de site, sturen naar het volgende adres: contact@bigben-luminus.com

De bepalingen en inhoud van de onderhavige site zijn auteursrechtelijk beschermd en, voor zover van toepassing, beschermd door geregistreerde intellectuele eigendomsrechten.

© 2019 Bigben Interactive – Alle rechten voorbehouden

 

Aansprakelijkheid

Wij hebben de site www.bigben-luminus.com met uiterste zorgvuldigheid ontworpen. We kunnen de juistheid en volledigheid van de informatie die hij bevat echter niet garanderen.

Voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot rectificatie van informatie met betrekking tot de inhoud van de site kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: contact@bigben-luminus.com

Bigben Interactive (hierna te noemen "Bigben") kan niet aansprakelijk worden gehouden voor materiële fouten die ondanks de zorgvuldigheid bij de publicatie onopzettelijk terecht zijn gekomen in de inhoud van de site.

 

Evenmin is Bigben aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik of de weergave van deze site.

We geven ook geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van de afbeeldingen en foto's die op de site worden gepubliceerd en we wijzen onze bezoekers erop dat er lichte kleurverschillen kunnen optreden als gevolg van de schermkwaliteit.

We streven ernaar de toegang tot de site zo goed mogelijk te maken voor de gebruikers. Niettemin kan deze toegang tijdelijk worden onderbroken om legitieme redenen, zoals bijwerken van de inhoud of noodzakelijk onderhoud. Bigben kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de toegang tot de site.

Bigben is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze site met betrekking tot de producten, media, beschrijvingen, productbladen, prijzen en andere weergegeven inhoud.

Wij wijzen de gebruikers er ook op dat het kan voorkomen dat bepaalde producten waarnaar wordt verwezen op de diverse sites van de Bigben Group niet verkrijgbaar zijn in een bepaald land. Bigben kan niet aansprakelijk worden gesteld als een van deze producten op enig moment niet verkrijgbaar is in een bepaald land, terwijl het wel op de bijbehorende site vermeld is.

Mogelijk verbiedt de toepasselijke wetgeving de in dit document vastgelegde afwijzingen van aansprakelijkheid. Zo nodig zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing behoudens de dwingende bepalingen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving, voor zover de wet dit minimaal vereist. De dwingende bepalingen van de geldende wetgeving zijn in zo'n geval uitsluitend van toepassing op de delen van dit document waarop ze betrekking hebben. De rest van dit document blijft onverminderd van toepassing.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Raadpleeg de volledige tekst hier.

 

Hyperlinks

Voor elke plaatsing van een hyperlink die toegang geeft tot de site www.bigben-luminus.com moet vooraf uitdrukkelijk toestemming worden verkregen van Bigben, dat zich het recht voorbehoudt deze link op elk moment te laten verwijderen.

Zolang Bigben deze niet zelf publiceert, heeft Bigben geen invloed op de juistheid van de informatie die wordt gepubliceerd op externe sites of bronnen die hyperlinks bevatten naar www.bigben-luminus.com of toegankelijk zijn via deze site. Bigben controleert de inhoud van deze sites niet en heeft er geen invloed op en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die wordt weergegeven op externe internetpagina's waarnaar hyperlinks zijn opgenomen. Het is niet aansprakelijk voor enige persoonsgegevens die via deze hyperlinks worden verzameld.

De gegevens, informatie en voorstellingen die via deze hyperlinks worden gecommuniceerd zijn volledig de verantwoordelijkheid van de auteurs.

De gebruiker maakt op eigen risico contact met een externe site die via een hyperlink is gekoppeld aan www.bigben-luminus.com. Daarom adviseert Bigben gebruikers van deze site voorzichtig te zijn bij het openen van internetpagina's die toegankelijk zijn via deze hyperlinks.

 

Cookies

Tijdens uw bezoek aan www.bigben-luminus.com kunnen er automatisch cookies worden geïnstalleerd in uw browsersoftware. Een cookie kan niet worden gebruikt om u te identificeren, maar slaat wel informatie op over uw browsegedrag op www.bigben-luminus.com. Deze informatie wordt bewaard op uw computer, zodat u deze bij uw volgende bezoek aan www.bigben-luminus.com niet opnieuw hoeft in te voeren.
U kunt desgewenst voorkomen dat er cookies worden opgeslagen op uw computer door de instellingen van uw browser te wijzigen.

 

Intellectueel eigendom

Juridische verklaringen, auteursrecht

Het ontwerp, de vorm en de inhoud van www.bigben-luminus.com, alsmede elk van de elementen daarvan, zoals tekst, afbeeldingen, foto's, geluid, video's, animaties, databases, software en navigatie-elementen, zijn beschermd door Franse, communautaire en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en in het bijzonder de bepalingen van de delen I, II, III, V, VI en VII van de Franse wet inzake intellectueel eigendom.

Het auteursrecht op de voornoemde elementen is exclusief eigendom van Bigben of de derde partijen die er eigenaar van zijn.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, afbeelding, aanpassing, bewerking, vertaling, extractie of verspreiding van deze elementen voor andere dan persoonlijke, particuliere en niet-commerciële toepassingen, met wat voor techniek dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Bigben, is strikt verboden en vormt een inbreuk op onze rechten.

 

Geregistreerde handelsmerken

De woordmerken, woord- en beeldmerken en logo's die op deze site zijn afgebeeld zijn handelsmerken die in Frankrijk en internationaal zijn geregistreerd door Bigben of zijn partners. Bepaalde benamingen die op deze site worden genoemd zijn mogelijk geregistreerd als handelsmerken, ook als dit niet expliciet is aangegeven. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of imitatie van deze woordmerken, beeldmerken en logo's die wordt uitgevoerd op basis van elementen van deze site zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bigben is strikt verboden en vormt een inbreuk op onze rechten.

In het bijzonder BIGBEN® en LUMIN’US zijn handelsmerken van Bigben.

Bepaalde benamingen die op deze site worden genoemd zijn mogelijk geregistreerd als handelsmerken door externe partners van Bigben. In dat verband nodigen wij u uit de opmerkingen met betrekking tot merken in de productbeschrijvingen op deze site te raadplegen.

 

Geregistreerde octrooien en modellen

De ontwerpen en producten die op deze site zijn afgebeeld kunnen beschermd zijn door de wetgeving inzake ontwerpen namens Bigben en/of zijn partners, in Frankrijk en/of internationaal. Elke reproductie of imitatie van deze ontwerpen, producten en modellen die wordt gemaakt op basis van elementen van de site zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bigben is verboden en vormt een inbreuk op onze rechten.

De op deze site afgebeelde producten kunnen ook beschermd zijn door octrooien op naam van Bigben of zijn partners, in Frankrijk of internationaal. Enige vorm van kopiëren van de kenmerken van dit octrooi is verboden en vormt een inbreuk op onze rechten.